KORZYSTNE DLA KONSUMENTÓW WYROKI W SPRAWACH O ZWROT PROWIZJI

2021-02-18

Po wydaniu przez TSUE wyroku z dnia 11 września 2019 r. korzystnego dla konsumentów, którzy domagają się od banków zwrotów prowizji, przyszedł czas na działanie polskich sądów. Jeden z pierwszych po wrześniu 2019 r. wyroków wydał Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 12 listopada 2019 r., sygn. akt III Ca 1178/19, który uznał, że konsument dokonując przedterminowej spłaty kredytu ma prawo do zwrotu prowizji od banku.

Zobacz więcej

OBOWIĄZEK BANKU DO ROZLICZENIA Z KONSUMENTEM

2021-01-20

Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego przed określoną w umowie datą spłaty ostatniej raty rodzi dla banku obowiązek rozliczenia kosztów kredytu, a także ewentualnych nadpłat kredytu. Bank nie może dokonać takiego rozliczenia w sposób dowolny, gdyż związany jest w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Zobacz więcej

Nieuczciwe praktyki rynkowe banków w zakresie zwrotów prowizji

2021-01-14

Z doniesień medialnych wynika, że Prezes UOKiK prowadzi obecnie przeciwko Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu postępowanie dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wspomniane banki nagminnie odmawiają zwrotów części prowizji na rzecz konsumentów, którzy dokonali wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu.

Zobacz więcej

Różnice pomiędzy spłatą kredytu konsumenckiego a hipotecznego

2020-12-22

Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego udzielonego po dniu 17 grudnia 2011 r. rodzi dla kredytodawcy obowiązek proporcjonalnego zwrotu części prowizji pobranej przy udzieleniu kredytu. Wspomniany obowiązek wynika wprost z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim odnoszącego się do kredytów lub pożyczek udzielanych konsumentom w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej, które nie są zabezpieczone hipotecznie.

Zobacz więcej